თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
(359) 22 23 38
  • სამშვილდე
    სამშვილდე
  • მანგლისის სიონი
    მანგლისის სიონი
  • ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსი
    ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ბაზალტის, მადნეულის, თეთრი ქვის, კირის, მარგანეცის საბადოები, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია ეკონომიკური დანიშნულებით.

მიწის რესურსი
2007 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არსებული მიწის საერთო ფართობი 117 446 ჰა-ს შეადგენს. აქედან სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებს უკავიათ 50 751 ჰა, რაც საერთო მიწის ფონდის 43,2%-ია.
სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობები შემდეგნაირად ნაწილდება: საძოვარი 25 549 ჰა - 50%; სათიბი 6 674 ჰა -13%; სახნავი 18 528 ჰა - 36%; მრავალწლიანი ნარგავები 677 ჰა- 1,3%.
სასოფლო-სამეურნეო მიწების დიდი ნაწილი- 82,4% ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებაა, მათ შორის, სახნავი ფართობების 61,4% სახელმწიფო ფონდში ირიცხება. 2008 წლიდან მიწების პრივატიზაციის პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს.

წყლის რესურსი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება ორი მოზრდილი მდინარე - ალგეთი და ხრამი, ორი მცირე სიდიდის- ვერე და ასლანკა, ეს უკანასკნელი მდინარე ხრამს უერთდება. მდინარე ალგეთი სათავეს იღებსკლდეკარის მთიდან (თრიალეთის მთაგრეხილი), მისი სიგრძე 108 კმ, ხოლო აუზის ფართობი-763 კმ2-ია, იგი მდინარე მტკვარს მარჯვენა მხრიდან ერთვის.
მდინარე ხრამი (ქცია) სათავეს იღებს წალკის მუნიციპალიტეტში, თეთრიწყაროს, დმანისის, ბოლნისის, მარნეულის ტერიტორიებს გაივლის და მტკვარს აზერბაიჯანში უერთდება. მისი სიგრძე 117 კმ, ხოლო აუზის ფართობი -6 280 კმ2-ია.
მდინარე ვერე სათავეს იღებს დიდგორის მთის მიდამოებში, მისი სიგრძეა 45 კმ, ხოლო აუზის ფართობი-194 კმ2. იგი მდინარე მტკვარს ერთვის თბილისის მიდამოებში და მის მარჯვენა შენაკადს წარმოადგენს. მდინარე ასლანკა სათავეს ირებს ბედნის მთის მისადგომებიდან და მისი სიგრძე 20 კმ-ია.
მუნიციპალიტეტის ქვედა ზონა მდიდარია წყლის რესურსებით, რასაც ვერ ვიტყვით ზედა ზონაზე.
წყალდიდობები და მეწყერები ძალზე იშვიათი მოვლენაა მუნიციპალიტეტისთვის.